امشب ای ناز
چه دلتنگ نگاهت شده ام
ای مونس عزیز
من دوباره چشم براهت شده ام
سبزی چشمان تو بود
که امشب به سکوتم می خندید
چون که دیوانه آن چهره ماهت شده ام