دوست داشتن دیگران از نعمت اوست
که بی انتها در وجودم نهاده است
تا تنها برای تو خرجش کنم