دلم برای دیدار تو
خیلی خیلی تنگ بود
تقصیر این دلم نیست
نگاه تو قشنگ بود