نوشته ام نامه ای بر کاغذ زرد
که هجران حال ما را این چنین کرد