که داند به جز ذات پروردگار
که فردا چه بازی کند این روزگار