عشق زیبا و پاکه
اگه بی وفایی دیدی
دیگه اون عشق نیست
پس عشقو الکی مجازات نکن
و بهش تهمت نزن
و بهش توهین نکن