اگر عشقت کورم کرد مهم نیست
چون حس بودنت قشنگتر از دیدن دنیاست