دوستی یعنی تقسیم عمر بر بی نهایت
برای رسیدن به هم
برای رسیدن به عشق