دوری از دیار آشنایی
مشکل است
دل بریدن از تو ای آرام جانم
مشکل است