عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم که عاشق این کهنه قمارم