ای چشم تو چشمان عشق
روی تو رضوان عشق
از ره لطف و رحمتت
یک دم بکن بر ما نظر