گفتم نرو پرپر می شم
گفتی می خوام رها بشم
گفتم آخه دوست دارم
گفتی می خوام تنها بشم
گفتم دلمو چیکار کنم؟
گفتی بسوزه تا من برم
گفتم حالا که من پیرت شدم؟
گفتی که از تو سیر شدم
گفتم تمنا می کنم
گفتم که خواهش می کنم
گفتی می خوام خوردت کنم
گفتی می خوام لهت کنم
گفتم بیا بشکن تنو
گفتم بیا له کن منو
گفتی فراموش کن برو
گفتی فراموش کن برو