پاره پاره ی وجودم را
از زیر آوار عشقت بیرون بکش
و تپیدن قلبی را شاهد باش
که هنوز به یادت می تپد