راستی هنوز نگفتی که مهربانی را
از کدامین جلوه این روزگار بی وفا
آموخته ای که شبنم چشمان من
از شدت وفایت مدام به خاک می ریزد