من مست غم عشقم
با خنده خمارم کن
صیاد دل اگر هستی
پس با عشق شکارم کن