شادکردن قلبی با یک عمل
بهتر از هزاران سر است
که به نیایش خم شده باشد