در دنیا جای کافی برای همه هست
پس بجای اینکه جای کسی را بگیری
جای خودت رو پیدا کن