برای عاشق های بدبخت
زندگی مثل یک پیانوست
هر چه بشنوند همان را می نوازند