در میان آلام ها و رنج ها
تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهد