روزگاری که جنونت رونق بازارم بود
تو نبودی که بیایی به خریداری من
حال آمدی چه خریداری کنی
عشق مرده را؟