وقتی تو نباشی
همه نیستند
نه اینکه نباشند
مثل تو نیستن