درد هجران و جدایی مشکل است
هر چه هم مرحم نهی بی حاصل است
گرچه فاصله بین ما صد منزل است
اما یاد تو همواره در جان و دل است