به هر دری زدم سری شکسته شد
به هر جا سر زدم دری بسته شد
دیگر نه در زنم و نه سر زنم
که روح در به درم
از سر و در زدن خسته شد