پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت
ارزش دیروز را امروز باور می کنم