خدایا دوستان من ارمغانی از رحمت بیکران تو هستند
پس خرسندشان دار تا ابد به تندرستی و شادابی