گر چه ما را نکند دوست به پیغامی یاد
خاطر دوست عزیز است و خدا یارش باد