زندگی چون گل سرخیست
پر از خار و پر از برگ لطیف
پس یادمان باشد اگر گل چیده ایم
عطر و برگ و خار
همه همسایه دیوار به دیوار همند