دروغ ماده منفجره ای است
که اگر آشکار شود
در منزلگه اعتماد به درغگو
باعث انفجاری عظیم شود
و همه چیز نابود کند