یکنفر هست که پیش می آید
کوزه در دست به پیش می آید
عاشقی که گناه نیست ترسوها
اتفاقی است که پیش می آید