همیشه پاسخ زیبا برای کسی است
که سوال زیباتری بپرسد