معبد قلب خود را پاک نگه دار
تا معبود در آن ساکن شود