کوتاهترین فاصله برای گفتن دوستت دارم
یک لبخند است، پس یک دنیا لبخند برای تو