از همین امروز در قلک ذهن خود چیزی بیندوزید
که
بتوانید فردا در بازار روزگار چیزی بخرید