ساقیا بدان عاشق شدن کار دل است
دل که دادی پس گرفتن مشکل است