ساحل دلت رو بسپار به خدا
خودش قشنگ ترین قایق رو واست می فرسته