همیشه اراده های قوی ناشی از
هدفمند بودن و اقدام کردن بوده است