آسمان فرصت پروازهای بلند است
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی