من این دنیای زیبا را به لبخند تو می بخشم
من آسایش شب را به رویای تو می بخشم
من این جان عزیزم را به دیدار تو می بخشم