وقتی تو پیروز میشی
من هم میگم اون دوست منه...
وقتی هم که می بازی کنارت می شینم
و میگم من دوست تو هستم...