بر روی باغ شانه ات
هر وقت اندوهی نشست
در حمل بار غصه ات
با شوق شرکت می کنم
یک شادی کوچک اگر
از روی بام دل گذشت
هرچند کوچک است اما
آن را با تو قسمت می کنم