گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم
منت عشق از نگاه پر زآهت می کشم
ناز چندین ساله چشم خمارت می کشم
تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم