آنچه که ریشه بدی هاست پول نیست
بلکه عشق و علاقه ای جنون آمیز به پول است