ببخشید مزاحم شدم
می خواستم بپرسم برفا که آب میشن
سفیدیشون کجا میره؟!