خاطرات با تو بودن تو دل من لونه کرده
یاد اون عشق قدیمی باز منو دیوونه کرده