زندگیت رو دشمن خودت بدون
باید با اون بجنگی تا تو این دنیا کم نیاری