وقتی پروانه عاشق در تاری بیفتد
که عنکبوتش سیر باشد
تازه قصه زندگی شروع می شود چون:
نه دیگر می تواند پرواز کند
نه دیگر می تواند بمیرد
و باید تحمل کند