چنان کاری دلت با قلب من کرد
که موج زلزله با ارگ بم کرد