بیا در باغ چشمانم درختی از عطوفت باش
که من فانوس شعرم را به دستانت بیاویزم