اگر دورم ازت، دورم زدیدار تو
این دلیلش بی وفایی نیست
وفا آنست که نامت را
من همیشه روی لب دارم