دیگر زمان بر نمی گردد
به عقربه های ساعت دست نزن
دیگر زمان بر نمی گردد
و تو نمی توانی دل شکسته ای را
با گذشت زمان دوباره پیوند بزنی